Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā

Projekta "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" ietvaros izstrādāti mācību metodiskie materiāli aprites ekonomikas integrēšanai mācību saturā. 

Šī mācību materiāla mērķis ir palīdzēt skolotājiem izglītot skolēnus, lai viņi spēj uzņemties atbildību par savām dzīves izvēlēm un aktīvi iesaistīties zaļās ekonomikas veidošanā. Mācību materiāls veidots ciešā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem un uzņēmējiem, balstīts uz reāliem biznesa labās prakses piemēriem, ietver nepastarpinātu mācīšanos no dabas tieši dabas vidē. Izmantojot šo mācību materiālu, skolēni apgūs zaļās uzņēmējdarbības attīstīšanai nepieciešamās kompetences un vērtības, iepazīsies ar principiem un likumsakarībām, kādas pastāv dabā un kā cilvēki to var izmantot uzņēmējdarbībā.

Mācību materiālus izmēģinājuši 38 skolotāji ar 865 skolēniem no 22 izglītības iestādēm. Materiāli izmēģināti bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību, sociālo zinību, mājturības, angļu valodas, latviešu valodas un literatūras, informātikas, kā arī klases audzināšanas stundās un ārpusklases nodarbībās un pulciņos. Nodarbības realizētas gan integrējot vairākus mācību priekšmetus (piemēram, ģeogrāfiju, angļu valodu un informātiku), gan arī viena mācību priekšmeta ietvaros. Nodarbības domātas 12 - 16 gadus veciem skolēniem, bet piemērojamas gan jaunākiem, gan vecākiem skolēniem. Skolotāji nodarbības izmēģinājuši gan ar sākumskolas un pirmsskolas skolēniem, gan vidusskolēniem.

Izmantojot mācību materiālus, skolēni var apgūt divus dabas principus – "Daudzveidīgi ieguvumi" un "Dabā viss darbojas, izmantojot Saules enerģiju". Par piemēriem pašreizējai ražošanai un iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas iedvesmojošies no dabas, izmantota pārtikas un drēbju ražošana, kā arī mežsaimniecība. Piedāvātas 6 dienu āra aktivitātes dabas principu apgūšanai skolas apkārtnē, mežā, pļavā, lauku sētā, augļu dārzā, uzņēmumā.

Mācību materiāls sastāv no nodarbību apraksta, pielikumiem ar nepieciešamajiem izdales materiāliem, prezentācijām, kompetenču novērtēšanas paņēmieniem un biznesa labās prakses piemēriem iedvesmai projekta interneta vietnē.

Materiāli lejuplādei pieejami šeit

Projektu atbalsta ES Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko