Dabaszinātnes pilsētā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Kādu nākotni mēs vēlamies?
Nākotne bez atkritumiem
Jauna dzīve pamestām vietām
Oglekļa pozitīva pilsēta
Skaņas manā pilsētā
Biomimētiskas pajumtes
Audzē brīvi
Ēnā
Pārvieto!
Tualetes
Nodarbību materiāli
Visas lapas

Projektā izstrādātas uz dabaszinātnisko izziņu balstītas mācību nodarbības, kas pēta reālus pilsētvides izaicinājumus. Veicot šos pētījumus, skolēni piedāvās zinātniski pamatotus risinājumus novērotajām vides problēmām, domājot par veselīgāku un videi draudzīgāku pilsētvidi nākotnē.

Sagatavotas nodarbības par dažādām tēmām - nākotnes pilsētu, pamestajām vietām pilsētā, bezatkritumu pilsētu, oglekļa pozitīvu pilsētu, skaņām pilsētā, biomimētiskām pajumtēm. Visas nodarbības ietver gan mācīšanos ārpus skolas sienām pilsētvidē vai skolas teritorijā, gan darbu ar informācijas iegūšanu un izvērtēšanu, diskusiju un argumentācijas prasmju attīstīšanu, pašvadītas mācīšanās elementus. Nodarbības saistītas ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Nodarbības var realizēt gan stundās, gan ārpusklases nodarbībās vai projektu nedēļā, bet tās veidotas tā, lai sasniegtu jaunajā pamatizglītības standartā izvirzītos mērķus un izglītošanās principus – mācīšanās notiek integrējot vairākus mācību priekšmetus un izglītības jomas, tā saistīta ar skolēnu pieredzi un ikdienu, pētot reālas un aktuālas pilsētvides problēmas. Mācības rosina interesēties un iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos, raudzīties nākotnē, izzinot un izvērtējot personiskajai un sabiedrības attīstībai un labklājībai nozīmīgu tēmu – pilsētas un vides mijiedarbību, ilgtspējīgu pilsētu.

Nodarbībās piedāvātas daudzveidīgas mācību organizācijas formas, apvienojot gan darbu klasē, gan ārpus tās. Pilsēta tiek izmantota kā dzīva zinātnes laboratorija, kurā skolēni apgūst nepieciešamās kompetences un prasmes. Nodarbība balstās uz risinājumiem – skolēni pēta nevis problēmas, kas jau ir zināmas, bet gan iespējamos problēmas risinājumus, tādējādi iejūtoties īstu zinātnieku lomā.

Nodarbības izmēģinātas projekta asociētajās skolās - Pumpuru vidusskolā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Kandavas reģionālajā vidusskolā. Aicinām arī pārējos skolotājus izmēģināt izveidotos materiālus!

Nodarbības angļu valodā atrodamas šeit.

Projektu atbalsta: Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko