Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Saturs
Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Rezultāti
2015. gads
2014.gads
2013. gads
Visas lapas

Sabiedrības integrācijas fonds piešķīris finansējumu biedrības Bērnu Vides skola darbības
atbalstam.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu Latvijā, palielinot ikviena
iedzīvotāja kompetenci ilgtspējīgas attīstības jautājumos, tādējādi stiprinot sabiedrības
līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā Latvijā.
Šo mērķi Bērnu Vides skola realizēs
• uzlabojot organizācijas darbību un tās biedru kompetenci,
• iesaistot jaunus cilvēkus organizācijas darbībā,
• piesaistot brīvprātīgos,
• uzlabojot un paplašinot BVS mājas lapas iespējas sabiedrības informēšanai, t.sk.
angļu valodā,
• atjaunojot vides izglītības nometņu programmu,
• turpinot koordinēt līdzšinējos un uzsākot jaunus vides izglītības projektus,
• paplašinot līdzdalību valsts organizāciju konsultatīvajās padomēs un darba grupās.

Society Integration Foundation has awarded funding to the project „Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education”. The owerall goal of this long term action plan is to promote a sustainable society in Latvia, increasing everybody's competences for sustainable development, thereby enhancing public participation in environmental decision-making. This long-term goal CES will realize by the coordination of environmental education projects, organizing continuing education of teachers and school leaders, preparation of teaching aids in environmental education, organizing summer camps for children. CES website will be improved to make it available to people with learning disabilities. In order to improve cooperation with foreign partners, the English version of the website will be prepared. CES plan to improve environmental education in Latvia by participation in the environmental advisory boards and working groups of the state and local government organizations, providing regular advice to parents, school leaders and teachers.

Projekta vadītājs: Gatis Putenis

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/


SIF_EEZ_graf_el


Ar biedrības Bērnu Vides skola (BVS) biedru kopsapulci un kopīgām radoši izglītojošām aktivitātēm 2015. gada 19. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā noslēdzies projekts „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, kas nodrošināja biedrības darbu 2013.-2015. gadā.

Šai laikā BVS pilnveidojusi saziņu ar sabiedrību, būtiski uzlabojot mājas lapu un izveidojot profilus nozīmīgākajos sociālajos tīklos, tādējādi paplašinot iespējas informēt sabiedrību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Piesaistot un apmācot jaunus brīvprātīgos, BVS ir atjaunojusi nometņu programmu un sarīkojusi divas vides izglītības nometnes bērniem, kā arī vides radošo darbnīcu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ar Erasmus+ programmas atbalstu noorganizēta brīvprātīgo komandas  mācību vizīte Lielbritānijā, no kuras atvestas idejas interesantām un aizraujošām āra nodarbībām, kas tiks īstenotas turpmākajā BVS darbībā. BVS biedru kopsapulcē jaunieši pilnveidoja apgūtās prasmes, vadot radoši izglītojošas aktivitātes Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Projekta laikā ir uzsākti arī 4 starptautiski un 5 nacionāla mēroga projekti, organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri, notikuši BVS biedru kompetences paaugstināšanas pasākumi, uzsākta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas popularizēšanā. BVS darbojas dažādos sadarbības tīklos – starptautiskās GLOBE programmas ietvaros, Vides izglītotāju asociācijas un citos. Biedrība turpina piedalīties ar vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā, aktīvi darbojoties Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē un Valsts izglītības satura centra vides interešu izglītības ekspertu padomē. Šajā laikā biedrība ir arī ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas palīdzēs dažādot finansējuma avotus. Projektā iegūtā pieredze un jaunās idejas dod pamatu turpmākajam biedrības darbam.

DSC 4948DSC 4951DSC 5008

With a general meeting of Children’s Environmental School’ at the National Botanical Garden 19th December 2015 the project „Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education”  concluded.

During the project the communication with society was advanced by significant improvements of the website and establishing profiles in major social networks thus widening capacity to rise society’s awareness of environmental and sustainable development’s issues. CES resumed summer camping program by attracting and tutoring new voluntaries, and organised two environmental education camps for children and environmental education workshop during the 11th Youth Song and Dance Festival in Riga. The volunteer team went to the study visit to United Kingdom with support of Erasmus program and brougth back ideas for interesting and attractive outdoor activities. The new acquired skills volunteers improved at the general meeting by organising educational and creative activities in the National Botanical garden.

During this project CES implemented 4 international and 5 national projects, organised professional training courses and seminars for teachers, training events for CES members, and cooperation with the Nature Conservation Agency started. CES continue to participate in the different cooperation networks - international GLOBE program, Environmental Educators Association’s and others. CES continue to participate in the decisionmaking regarding to environmental and sustainable development issues by active work in the Latvian Environmental Protection Fund’s Advisory Council and Environmental Education Experts Council of the National Centre for Education. During this period CES attained status of public benefit organization which will help to diversify sources of funding. Experience and new ideas gained during this project lays foundation for organisation’s future work.


 

Ar biedrības Bērnu Vides skola (BVS) biedru kopsapulci un kopīgām radoši izglītojošām aktivitātēm 2015. gada 19. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā noslēdzies projekts „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, kas nodrošināja biedrības darbu 2013.-2015. gadā.

19th December 2015  with a general meeting of Children’s Environmental School’ at the National Botanical Garden the project „Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education” that ensured organisations work in 2013-2015 were concluded.

No 28.-29. oktobrim Mazzalves pamatskolā notika GLOBE projekta 4. Salidojums, kurā piedalījās 7 projekta skolas.

GLOBE project Annual Conference was organized 28-29th October in the Mazzalve Primary School. 7 GLOBE project schools participated in this event.

GLOBE Mazzalves pamatsk 54

No 3. līdz 6. augustam koordinatora asistents un 10 jaunie pētnieki no Rūjienas vidusskolas piedalījās GLOBE reģionālajā mācību ekspedīcijā, kas notika Igaunijā, netālu no Aegvīdu pilsētas.

From 3rd till 6th of August deputy coordinator and 10 students from Rujiena Secondary school participated in GLOBE Regional Learning Expedition in Estonia near Aegviidu town.

10. jūlijā Bērnu Vides skola piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ar radošajām darbnīcām kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

Children's Environmental School participated in 11th Latvian School Youth Song and Dance Festival with art workshop where kids made artworks from different natural materials.

11780051 915355815173318 4075173300643173516 o

Bērnu Vides skolas jauniešu komanda no 2. Līdz 9. maijam devās mācību vizītē uz Dabas pētīšanas centru apvienības (Field Studies Council) āra apmācību centru Anglijā.

From 2nd till 9th of May a youth team had a study trip to the Castle Head Field Studies Centre in UK.

Atzīmējot Zemes dienas 45. un GLOBE projekta 20. gadadienu Bērnu Vides skola rīkoja zīmējumu konkursu. Vairāk informācijas šeit.

Celebrating 45th International Earth Day and 20th anniversary of GLOBE project Children's Environmental School organized art competition for children.

GLOBE programmas attīstībai noorganizēts seminārs par hidroloģijas pētījumu metodiku. Seminārs notika 20. martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un to vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.

The workshop for GLOBE program teachers was organized 20th of March at the Faculty of Geography ans Earth Sciences of University of Latvia. The project consultant Gunta Kalvane introduced hydrology investigations.

 
 

GLOBE programmas attīstībai noorganizēts seminārs par pētījumu uzsākšanu un zemsedzes pētījumu metodiku. Seminārs notika 5. decembrī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un to vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.

Tajā pašā dienā norisinājās arī seminārs par vides izglītības projektu rakstīšanu un vadīšanu, kurā piedalījās aktīvākie jauniešu programmas dalībnieki. Jaunieši sprieda  par projektu veidiem, to plānošanu, vadīšanu, finansu jautājumiem, kā arī diskutēja par iespējamām idejām projektu pieteikumam. Semināru vadīja Bērnu Vides skolas apmācību speciāliste Laura Zvingule.

The workshop for GLOBE program teachers was organized December 5 in the Faculty of Geography and Earth Sciences of University of Latvia. The project consultant Gunta Kalvane introduced land cover investigations.

The same day the workshop about environmentad education projects was organized. The most active youth program participants discussed about types of projects, project management, finances, writing proposals. The ideas for new projects were generated. Workshop was lead by education specialist of Children's Environmentad School Laura Zvingule.

Izveidota mājas lapas īsā versija personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Mājas lapas angliskā versija šeit.

The short version of the website for people with learning difficulties was developped. Information about our projects in English here.

Vasara Bērnu Vides skolai bijusi pasākumiem bagāta - notikušas divas aktivitātes ar Vides aizsardzības fonda finansējumu. No 28. jūlija līdz 3. augustam Ventspils novada Stiklos norisinājās vasaras nometne „Dabas spogulī lūkojoties”, bet no 5. līdz 10. augustam Salacgrīvas novadā notika GLOBE projekta mācību ekspedīcija "Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties!". Abos pasākumos skolēni ekspertu vadībā iepazina dabas daudzveidību, darbojās radošajās darbnīcās un mācījās veikt vides pētījumus.

The summer has been full of activities - two events were held with the support of  Environmental Protection Fundation. From July 28 to August 3 the summer camp for children "Looking at the Mirror of Nature" was organized and from August 5 to 10 -  GLOBE Summer Learning Expedition "The Young Researchers Invite - Participate!".

IMG 1127Vasras nometnes dalibnieku rad 19

Bērnu Vides skolas nometņu programma uzsākusi aktīvu darbību, veidojot komandu un piesaistot finansējumu nometņu organizēšanai. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu skolēnu pavasara brīvlaikā noorganizēta dienas nometne Rīgas skolēniem  "Mans prāts un sirds dabā", saņemts finansējums no Latvijas Vides aizsardzības fonda nometnes organizēšanai vasaras brīvlaikā, kā arī noorganizēts vienas dienas apmācības seminārs nometnes darbiniekiem.

The Children's Environmental School camp program was started by forming a team and fundraising activities. The day camp during a spring vacations "My Mind and Heart in Nature" was supported by Riga City Council and the funding from Environmental Protection Fundation for summer camp was received. One day workshop for camp staff was organized.

IMGP7495

GLOBE programmas ietvaros notikušas dažādas aktivitātes projekta popularizēšanai. 21. martā LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē notika GLOBE projekta skolotāju seminārs. Seminārā projekta konsultante Gunta Kalvāne dalībniekus iepazīstināja ar fenoloģijas pētījumu metodiku. Savukārt Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā vides izglītības metodisko apvienību vadītājiem 3. aprīlī  projekta skolotāja Daiga Martinsone kolēģus iepazīstināja ar GLOBE programmas iespējām skolā.

Different activities were organized to promote GLOBE program. The workshop for GLOBE program teachers was organized  March 21. The project consultant Gunta Kalvane introduced phenology investigations. In the framework of seminar for environmental education coordinators, organized by National Centre for Education, teacher Daiga Martinsone informed collegues about GLOBE program oportunities for schools.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/

 
SIF_EEZ_graf_el

 


7. decembrī Siguldā uz  kopsapulci un kopīgām mācībām kuplā skaitā bija pulcējušies Bērnu Vides skolas biedri. Kopsapulces sākumā Bērnu Vides skolas valde atskaitījās par 2012./2013. gadā paveikto, informēja par Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā” un citiem aktuāliem projektiem. Kopsapulces otrajā daļā biedri diskutēja par sociālo mediju izmantošanu saziņā ar sabiedrību – iepazinās ar dažādu sociālo mediju piedāvātajām iespējām, priekšrocībām un trūkumiem, diskutēja par to izmantošanu saziņā ar sabiedrību, izstrādāja prioritātes mērķgrupu uzrunāšanai caur dažādiem sociālajiem medijiem un izveidoja iespējamo aktivitāšu darba plānu. Tika apspriestas arī aktualitātes vides izglītībā un idejas finansējuma piesaistes veidu dažādošanai.

IMG_1010

Members of Children's Environmental school (CES) were gathered on annual general meeting and workshop at Sigulda in December 7. First board members reported about project “Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education” supported by Society Integration Foundation and other ongoing projects. Later participants discussed about use of social media in communication, current issues in environmental education and ideas for fundraising.

Ar pieredzes apmaiņas pasākumu 2. decembrī uzsākta Bērnu Vides skolas nometņu programmas darbība. Savās atziņās no līdzšinējās pieredzes dalījās Kaspars Bērziņš un ilggadēja nometņu vadītāja un darbiniece Dace Leja. Apzināti interesenti nometņu komandas veidošanai.

With the experience exchange afternoon on December 2 the Camp programm activities has started. Kaspars Berzins and experienced camp manager Dace Leja shared their knowledge and experience. Interested parties to form a team and start a Camp program identified.

Bērnu Vides skola uzsākusi sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas realizēšanā. Projektu GLOBE un Dabas vērotāji dalībnieki aicināti veikt pētījumus, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātos sabiedriskā monitoringa protokolus.

Children's Environmental School started cooperation with the Nature Protection Board of Public monitoring program implementation. Project GLOBE and Naturewatch invited the participants to carry out research using developed public monitoring protocols.

Projekta aktivitāšu ietvaros 10. oktobrī Cēsu novada Rāmuļu pamatskolā notika 3. GLOBE projekta salidojums, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no 7 projekta dalībskolām.

Within the activities of the project the 3rd GLOBE Program Festival was organized in the Ramuli Primary School 10th of October. Teachers and students from 7 project schools participated in this event.

Projektu uzsākot Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās 20. Vides izglītotāju Saietā, ko no 2.-4. augustam Raiskuma internātpamatskolā organizēja Vides izglītotāju asociācija. Organizācijas biedre Daiga Kalniņa informēja dalībniekus par projektā plānotajām aktivitātēm, savukārt GLOBE projekta skolotāja Anda Freimane vadīja darbnīcu par GLOBE projekta iespējām skolā.

Representatives from Children’s Environmental School participated in the Environmental Educators Annual Conference held from 2-4 August in Raiskuma Boarding School. Member of the Organization Daiga Kalnina informed the participants about the planned project activities, while the GLOBE project teacher Anda Freimane led a workshop on the GLOBE project opportunities at school.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/


SIF_EEZ_graf_el

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 3. līdz 6. augustam 10 jaunie pētnieki no Rūjienas vidusskolas piedalījās GLOBE reģionālajā mācību ekspedīcijā, kas notika Igaunijā, netālu no Aegvīdu pilsētas.

Ar biedrības Bērnu Vides skola (BVS) biedru kopsapulci un kopīgām radoši izglītojošām aktivitātēm 2015. gada 19. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā noslēdzies projekts „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, kas nodrošināja biedrības darbu 2013.-2015. gadā.

Šai laikā BVS pilnveidojusi saziņu ar sabiedrību, būtiski uzlabojot mājas lapu un izveidojot profilus nozīmīgākajos sociālajos tīklos, tādējādi paplašinot iespējas informēt sabiedrību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Piesaistot un apmācot jaunus brīvprātīgos, BVS ir atjaunojusi nometņu programmu un sarīkojusi divas vides izglītības nometnes bērniem, kā arī vides radošo darbnīcu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ar Erasmus+ programmas atbalstu noorganizēta brīvprātīgo komandas  mācību vizīte Lielbritānijā, no kuras atvestas idejas interesantām un aizraujošām āra nodarbībām, kas tiks īstenotas turpmākajā BVS darbībā. BVS biedru kopsapulcē jaunieši pilnveidoja apgūtās prasmes, vadot radoši izglītojošas aktivitātes Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Projekta laikā ir uzsākti arī 4 starptautiski un 5 nacionāla mēroga projekti, organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri, notikuši BVS biedru kompetences paaugstināšanas pasākumi, uzsākta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas popularizēšanā. BVS darbojas dažādos sadarbības tīklos – starptautiskās GLOBE programmas ietvaros, Vides izglītotāju asociācijas un citos. Biedrība turpina piedalīties ar vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā, aktīvi darbojoties Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē un Valsts izglītības satura centra vides interešu izglītības ekspertu padomē. Šajā laikā biedrība ir arī ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas palīdzēs dažādot finansējuma avotus. Projektā iegūtā pieredze un jaunās idejas dod pamatu turpmākajam biedrības darbam.

 „Dalība šajā projektā ļāva stiprināt organizāciju, paveicot tādus darbus, kam citkārt ikdienas steigā neatliek laika. Īpaši novērtēju jaunu cilvēku ienākšanu organizācijā – sākumā kā brīvprātīgajiem, vēlāk jau kā pilnvērtīgiem komandas dalībniekiem. Tas rada iespējas jauniem interesantiem projektiem arī nākotnē” uzsver BVS valdes locekle Inese Liepiņa.

Pielikumi:
Download this file (Info_SIF_BVS.pdf)Informācija par projektu375 Kb