Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā - 2013. gads
Saturs
Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā
Rezultāti
2015. gads
2014.gads
2013. gads
Visas lapas

7. decembrī Siguldā uz  kopsapulci un kopīgām mācībām kuplā skaitā bija pulcējušies Bērnu Vides skolas biedri. Kopsapulces sākumā Bērnu Vides skolas valde atskaitījās par 2012./2013. gadā paveikto, informēja par Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā” un citiem aktuāliem projektiem. Kopsapulces otrajā daļā biedri diskutēja par sociālo mediju izmantošanu saziņā ar sabiedrību – iepazinās ar dažādu sociālo mediju piedāvātajām iespējām, priekšrocībām un trūkumiem, diskutēja par to izmantošanu saziņā ar sabiedrību, izstrādāja prioritātes mērķgrupu uzrunāšanai caur dažādiem sociālajiem medijiem un izveidoja iespējamo aktivitāšu darba plānu. Tika apspriestas arī aktualitātes vides izglītībā un idejas finansējuma piesaistes veidu dažādošanai.

IMG_1010

Members of Children's Environmental school (CES) were gathered on annual general meeting and workshop at Sigulda in December 7. First board members reported about project “Children’s Environmental School’s contribution to accessibility of environmental education” supported by Society Integration Foundation and other ongoing projects. Later participants discussed about use of social media in communication, current issues in environmental education and ideas for fundraising.

Ar pieredzes apmaiņas pasākumu 2. decembrī uzsākta Bērnu Vides skolas nometņu programmas darbība. Savās atziņās no līdzšinējās pieredzes dalījās Kaspars Bērziņš un ilggadēja nometņu vadītāja un darbiniece Dace Leja. Apzināti interesenti nometņu komandas veidošanai.

With the experience exchange afternoon on December 2 the Camp programm activities has started. Kaspars Berzins and experienced camp manager Dace Leja shared their knowledge and experience. Interested parties to form a team and start a Camp program identified.

Bērnu Vides skola uzsākusi sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas realizēšanā. Projektu GLOBE un Dabas vērotāji dalībnieki aicināti veikt pētījumus, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātos sabiedriskā monitoringa protokolus.

Children's Environmental School started cooperation with the Nature Protection Board of Public monitoring program implementation. Project GLOBE and Naturewatch invited the participants to carry out research using developed public monitoring protocols.

Projekta aktivitāšu ietvaros 10. oktobrī Cēsu novada Rāmuļu pamatskolā notika 3. GLOBE projekta salidojums, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no 7 projekta dalībskolām.

Within the activities of the project the 3rd GLOBE Program Festival was organized in the Ramuli Primary School 10th of October. Teachers and students from 7 project schools participated in this event.

Projektu uzsākot Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās 20. Vides izglītotāju Saietā, ko no 2.-4. augustam Raiskuma internātpamatskolā organizēja Vides izglītotāju asociācija. Organizācijas biedre Daiga Kalniņa informēja dalībniekus par projektā plānotajām aktivitātēm, savukārt GLOBE projekta skolotāja Anda Freimane vadīja darbnīcu par GLOBE projekta iespējām skolā.

Representatives from Children’s Environmental School participated in the Environmental Educators Annual Conference held from 2-4 August in Raiskuma Boarding School. Member of the Organization Daiga Kalnina informed the participants about the planned project activities, while the GLOBE project teacher Anda Freimane led a workshop on the GLOBE project opportunities at school.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Piešķīruma summa EUR 30093.

Sabiedrības integrācijas fonds: http://www.sif.lv
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/


SIF_EEZ_graf_el

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 3. līdz 6. augustam 10 jaunie pētnieki no Rūjienas vidusskolas piedalījās GLOBE reģionālajā mācību ekspedīcijā, kas notika Igaunijā, netālu no Aegvīdu pilsētas.

Ar biedrības Bērnu Vides skola (BVS) biedru kopsapulci un kopīgām radoši izglītojošām aktivitātēm 2015. gada 19. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā noslēdzies projekts „Biedrības Bērnu Vides skola ieguldījums vides izglītības pieejamībā”, kas nodrošināja biedrības darbu 2013.-2015. gadā.

Šai laikā BVS pilnveidojusi saziņu ar sabiedrību, būtiski uzlabojot mājas lapu un izveidojot profilus nozīmīgākajos sociālajos tīklos, tādējādi paplašinot iespējas informēt sabiedrību par vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Piesaistot un apmācot jaunus brīvprātīgos, BVS ir atjaunojusi nometņu programmu un sarīkojusi divas vides izglītības nometnes bērniem, kā arī vides radošo darbnīcu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ar Erasmus+ programmas atbalstu noorganizēta brīvprātīgo komandas  mācību vizīte Lielbritānijā, no kuras atvestas idejas interesantām un aizraujošām āra nodarbībām, kas tiks īstenotas turpmākajā BVS darbībā. BVS biedru kopsapulcē jaunieši pilnveidoja apgūtās prasmes, vadot radoši izglītojošas aktivitātes Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Projekta laikā ir uzsākti arī 4 starptautiski un 5 nacionāla mēroga projekti, organizēti pedagogu profesionālās pilnveides kursi un semināri, notikuši BVS biedru kompetences paaugstināšanas pasākumi, uzsākta sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi Sabiedriskā monitoringa programmas popularizēšanā. BVS darbojas dažādos sadarbības tīklos – starptautiskās GLOBE programmas ietvaros, Vides izglītotāju asociācijas un citos. Biedrība turpina piedalīties ar vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanā, aktīvi darbojoties Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē un Valsts izglītības satura centra vides interešu izglītības ekspertu padomē. Šajā laikā biedrība ir arī ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas palīdzēs dažādot finansējuma avotus. Projektā iegūtā pieredze un jaunās idejas dod pamatu turpmākajam biedrības darbam.

 „Dalība šajā projektā ļāva stiprināt organizāciju, paveicot tādus darbus, kam citkārt ikdienas steigā neatliek laika. Īpaši novērtēju jaunu cilvēku ienākšanu organizācijā – sākumā kā brīvprātīgajiem, vēlāk jau kā pilnvērtīgiem komandas dalībniekiem. Tas rada iespējas jauniem interesantiem projektiem arī nākotnē” uzsver BVS valdes locekle Inese Liepiņa.

Pielikumi:
Download this file (Info_SIF_BVS.pdf)Informācija par projektu375 Kb