Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas
Bērnu Vides skola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, Jūrmalas pilsētas un Ogres novada pašvaldībās, kursu dalībnieki saņem apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

SAM 3024 samKursi  quot Iedvesmot skolenus 2

Skolēnu radošuma un inovāciju veicināšana ar dabas iedvesmotu ilgtspējas projektu palīdzību

Kursu programma izstrādāta projekta "Dabas uzņēmēji" ietvaros. Kursos izmēģināsim projektā izstrādāto interaktīvo sadarbības platformu un mācību materiālus, kas iesaista skolēnus inovatīvu dizaina projektu izstrādē, izmantojot dabā gūtās zināšanas.

Vairāk par kursu programmu šeit.

Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Vairāk par kursu programmu šeit.

Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm, izmantojot daudzveidīgus vides izzināšanas paņēmienus

Kursi piedāvā metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

Vairāk par kursu programmu šeit.

Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem

Kursos izzināsim, kā daba var iedvesmot mūs meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.

Kursu dalībnieki:

  • pilnveidos izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbības izglītību;
  • pilnveidos izpratni par zaļo uzņēmējdarbību;
  • iepazīsies ar aprites ekonomikas pamatprincipiem;
  • iepazīsies ar dabas principiem un to izmantošanu āra nodarbību veidošanai.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIMC-17-294

Vairāk par kursu programmu šeit

Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai

Kursi piedāvā metodiku, lai mācību procesā tiktu veicināta skolēnu aktīva izziņa ārpus skolas telpām.

Dalībnieki diskutēs par āra mācīšanās nozīmi un pamatojumu, izmēģinās praktiskas aktivitātes ārā, gūs idejas āra nodarbību organizēšanai dažādos mācību priekšmetos vai ārpusstundu nodarbībās.

Kursu programmas (A programma 20 stundu apjomā) saskaņojuma Nr.6-1/19

Vairāk par kursu programmu šeit

Dabaszinātnes pilsētā

Kursu programma izstrādāta projekta «Dabaszinātnes pilsētā» ietvaros. Kursos izmēģināsim projektā izstrādātos mācību materiālus, kas mudina skolēnus doties ārā un apgūt dabaszinātnes pilsētvidē, izmantojot to kā laboratoriju zinātniskai izpētei.

Vairāk par kursu programmu šeit