Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - Mācoties no dabas
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Kāda būs mūsu nākotne? Kā mēs tur nokļūsim? Kas var sniegt mums gaišāku un laimīgāku nākotni?

Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes kursu programmā "Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai".
Mācoties no dabas mēs varam mainīt mūsu sabiedrību, lai tā būtu līdzīgāka dabai - bagātīga, skaista un nepiesārņota. Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos.

Projekta "Mācoties no dabas" ietvaros nodarbības aprobējuši 239 skolotāji vairāk kā 60 Latvijas skolās. Nodarbības izmantojamas dabaszinību, dabas zinātņu, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, valodu, mākslas, mūzikas, informātikas, matemātikas apguvei, kā arī dažādu pulciņu programmās. Vispiemērotākās tās būs 5.-9. klašu skolēniem, bet izmantojamas arī citās klašu grupās.

Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • ieteikumus nodarbību vadīšanai;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • pasniedzēju konsultācijas un atbalstu nodarbību izmēģinājumu laikā skolā;
  • apliecības par 16 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursu norises laiks: Tiks paziņots

Kursu norises vieta: Rīga

Kursus iespējams organizēt arī pie jums novadā, saskaņojot laikus.

Vairāk par projektu "Mācoties no dabas"