Mācoties no dabas

Mēs atklājam dabu kā informācijas, iedvesmas, radošas domāšanas un jaunu risinājumu avotu. Mācoties no dabas, mēs sabiedrību tai varam tuvināt– bagātai, skaistai un nepiesārņotai.

Projekta Mācoties no dabas nodarbības ir veidotas, pamatojoties uz dabas videi raksturīgiem principiem:

Vaks

Atkritumi ir izejvielas: dabā viss ir ciklisks, atkritumi ir nākamā cikla izejviela.

Daba piedāvā daudzveidīgus risinājumus: dabā ikvienam organismam ir daudzveidīgas funkcijas, tie nav radīti tikai vienam mērķim.

Daudzveidība dara stiprāku: dabas spēks ir liela sugu, sistēmu un organismu daudzveidību, kas ļauj pretoties ārējiem satricinājumiem.

Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas veidota uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Šajās aktivitātēs skolēni attīsta dažādas kompetences, kas nepieciešamas viņu nākotnei, tai skaitā radošo domāšanu, vērtēšanu, refleksiju. Nodarbības var tikt integrētas dažādu mācību priekšmetu stundās (dabas zinību, ģeogrāfijas, ekonomikas, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju), projektu nedēļā, interešu izglītības pulciņu nodarbībās.

Piedāvājam trīs nodarbības, kas veidotas, iedvesmojoties no dabas: būvēsim māju, konstruēsim nākotnes transportu un veidosim jaunus produktus, izmantojot biomīmikrijas risinājumus. Pārējās nodarbības atrodamas projekta mājas lapā www.lessonsfromnature.org/lv. Turpat atrodami arī nodarbībām nepieciešamie izdales materiāli un prezentācijas.

 

Projektu atbalstījusi ES Mūžizglītības programma
ES_Mizglitibas_logo
2012. gads